https://in-poland.com/prigovor-za-otoplenie-uglem-i-drovami-v-polshe/
Месяц лишения свободы за отопление углем и дровами