https://in-poland.com/mazovetskoe-voevodstvo-izmeneniya-v-podache-dokumentov-na-kartu-pobytu/
Мазовецкое воеводство: изменения в подаче документов на карту побыту