https://in-poland.com/karta-pobytu-donesenie-nedostayuschikh-dokumentov-v-uzhend/
Карта побыту. Донесение недостающих документов в уженд