https://fr.anecdotes.eu/Ne-prenez-pas-la-vie-trop-au-s%C3%A9rieux-De-toute-mani%C3%A8re-vous-nen-sortirez-pas